Release details

2018-07-20 07:30 CEST
 • Print
 • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - juni 2018

Januari - juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 1 856,0 MSEK (1 367,4). Organisk tillväxt i lokal valuta var 17 procent.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 133,5 MSEK (120,1).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster1 (justerad EBITDA) uppgick till 162,3 MSEK (154,9), motsvarande 3,05 SEK (3,08) per aktie.
 • Operationella valutakursdifferenser påverkade periodens rörelseresultat med 0,6 MSEK (3,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 60,1 MSEK (59,3).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,3 MSEK (32,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,63).

Andra kvartalet april - juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 997,4 MSEK (745,2). Organisk tillväxt i lokal valuta var 18 procent.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 80,3 MSEK (49,3).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster1 (justerad EBITDA) uppgick till 97,4 MSEK (74,0), motsvarande 1,84 SEK (1,45) per aktie.
 • Operationella valutakursdifferenser påverkade periodens rörelseresultat med 2,6 MSEK (3,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 39,8 MSEK (18,3).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (-1,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (-0,03).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 4 april förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i Vehicle Agency LLC baserat i Seattle, USA. Bolaget är specialiserat på teknik och lösningar inom personaliserad meddelandebaserad video och innehållsrika mediakommunikationslösningar. Den initiala köpeskillingen uppgick till 8 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Därutöver har en tilläggsköpeskilling om 4 MUSD betalats ut under juli månad. Förvärvet har finansierats med egen kassa. Ytterligare tilläggsköpeskillingar om maximalt 18 MUSD kan komma att betalas ut.
 • Den 19 april utsågs Oscar Werner till VD och koncernchef för CLX Communications AB. Oscar Werner tillträder befattningen den 1 september 2018. Johan Hedberg kommer att ta en ny roll som ansvarig för affärsutveckling, med fokus på Nordamerika.
 • Årsstämman den 18 maj beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom CLX, genom en emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med en löptid om 3/4/5 år. Vid fullt utnyttjande blir utspädningen cirka 2,8 procent.

1) Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 3.

Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webb

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.00 den 20 juli.
För att delta i presentationen via telefon vänligen ring något av följande nummer och ange kod 7484782:

SE: +46 (0) 8 5065 3942
UK: +44 (0) 33 0336 9411
US: +1 323 794 2094

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: https://edge.media-server.com/m6/p/um75oogj

Kommande rapporttillfällen     

Delårsrapport, januari - september 2018                                                                        6 november 2018

 

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare drygt 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: CLX 

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som CLX Communications AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


HUG#2206348