Release details

2018-03-08 08:49 CET
 • Print
 • Share Share
dk en

TORM plc Årsrapport 2017

"Jeg er tilfreds med, at vi i 2017 forbliver profitable til trods for et vanskeligt produkttankmarked. Vi har i 2017 udvidet flåden med køb af en række skibe til attraktive priser og etableret en dobbelt notering på NASDAQ i New York og København. I januar 2018 gennemførte vi en kapitaludvidelse på USD 100 mio. med henblik på at finansiere yderligere vækst," udtaler Executive Director Jacob Meldgaard. 

 • TORM opnåede i 2017 et EBITDA på USD 158 mio. (2016: USD 200 mio.). Resultatet før skat udgjorde USD 3 mio. (2016: et underskud på USD 142 mio.). TORMs resultat for 2017 er tilfredsstillende, når man tager markedsforholdene i betragtning, og et stærkt resultat i sammenligning med konkurrerende rederier. Afkast af investeret kapital (RoIC) var 2,8% (2016: et negativt afkast på 7,2%, eller et positivt afkast på 4,9% justeret for nedskrivninger).
   
 • For helåret 2017 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 14.621 (2016: USD/dag 16.050). Trods en solid forbrugerdrevet efterspørgsel efter raffinerede olieprodukter havde de rekordstore globale lagre af raffinerede olieprodukter, som blev opbygget i 2015 og 2016, en negativ indvirkning på produkttankmarkedet i 2017. Nedbringelse af lagrene var et dominerende tema i 2017, hvilket naturligvis havde en negativ effekt på efterspørgslen i produkttanksegmentet. Faktisk faldt de globale lagre af raffinerede olieprodukter med en mængde svarende til et tab af potentiel transportvolumen på 4%.
   
 • I 2017 købte TORM seks MR-skibe under konstruktion og udnyttede nybygningsoptioner på to LR1-skibe til en samlet pris på USD 259 mio. To af MR-skibene blev leveret i tredje kvartal 2017. TORM har opnået bankfinansiering af alle otte skibe. TORMs ordrebog omfattede ti nybygninger pr. 31. december 2017: fire LR2-skibe, fire MR-skibe og to LR1-skibe, alle fra Guangzhou Shipyard International. Ud over skibskøbene solgte TORM i løbet af 2017 fem ældre skibe (ét MR-skib og fire Handysize-skibe). TORM gennemførte endvidere tre sale-and-leaseback transaktioner, der regnskabsmæssigt behandles som finansiel leasing, selv om der ikke er tilknyttet nogen købsforpligtelse.
   
 • Den 11. december 2017 nåede TORM en milepæl med noteringen af Selskabets A-aktier på NASDAQ i New York under symbolet TRMD. TORMs aktier er nu noteret i både København og New York, og den dobbelte notering betyder, at aktionærerne kan flytte deres aktier mellem de to børser. TORM vurderer, at en dobbelt børsnotering på sigt vil tiltrække flere investorer, hvilket vil styrke TORMs strategiske og finansielle fleksibilitet.  Efter balancedagen har TORM den 26. januar 2018 gennemført en kapitaludvidelse på USD 100 mio. Den nye kapital styrker TORMs kapacitet til at udnytte attraktive vækstmuligheder.
   
 • Pr. 31. december 2017 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 405 mio., bestående af USD 134 mio. i likvide beholdninger og USD 271 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter. Den nettorentebærende gæld udgjorde USD 620 mio. Pr. 31. december 2017 var TORMs nettobelåningsgrad på 56%.
   
 • Baseret på mæglervurderinger var TORMs skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser USD 796 mio. pr. 31. december 2017. Det svarer til en indre værdi/aktie på USD 12,8 eller DKK 79,7.
   
 • TORMs egenkapital udgjorde USD 791 mio. pr. 31. december 2017. Det svarer til en bogført værdi pr. aktie på USD 12,8 eller DKK 79,2.
   
 • Pr. 31. december 2017 var markedsværdien af TORMs flåde inklusive nybygninger USD 1.661 mio. baseret på mæglervurderinger. TORMs ordrebog omfattede ti nybygninger pr. 31. december 2017: fire LR2-skibe, fire MR-skibe og to LR1-skibe, alle fra Guangzhou Shipyard International. LR2-skibene forventes leveret i 2018 og MR- og LR1-skibene i perioden 2019 til og med første kvartal 2020. Udestående investeringer vedrørende ordrebogen og køb af skibe udgjorde USD 307 mio.
   
 • TORM har pr. 31. december 2017 foretaget en kvartalsmæssig gennemgang af aktivernes genindvindingsværdi, bestående af en vurdering af genindvindingsværdien af væsentlige aktiver, inklusive goodwill. På baggrund af denne gennemgang konkluderede ledelsen, at aktiverne ikke var værdiforringet, idet nytteværdien oversteg den regnskabsmæssige værdi. Den bogførte værdi af flåden var USD 1.383 mio. pr. 31. december 2017, eksklusive udestående afdrag på nybygninger på USD 307 mio.
   
 • Pr. 31. december 2017 var 13% af de samlede indtjeningsdage i 2018 afdækket til USD/dag 18.814. Pr. 2. marts 2018 var 27% af de samlede indtjeningsdage i 2018 afdækket til USD/dag 15.792.
   
 • Det er TORMs hensigt at udlodde 25-50% af resultatet efter skat hvert halve år. I første halvår 2017 udloddede TORM USD 1,2 mio. i udbytte. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for andet halvår 2017.

    

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20 Birchin Lane
Christian Søgaard-Christensen, CFO, tlf.: +45 3917 9200 London EC3V 9DU, Storbritannien
Christian Lintner, IR, tlf.: +45 3917 9335 Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD).  For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

HUG#2174595