Release details

2018-02-09 14:18 CET
  • Print
  • Share Share
dk

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3/2018                                   
Holbæk, den 9. februar 2018                                                                  

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S afholder generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00   
Generalforsamlingen afholdes i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forgangne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

I henhold til vedtægterne skal der vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende 7 kandidater er opstillet:

Økonomichef Jakob Nørrekjær Andersson, Holbæk
Adm. direktør Michael Huus, Holbæk
Maskinhandler Gert Jensen, Hørve
Autoforhandler Peter Klarskov Larsen, Kalundborg
Gårdejer Ole Nielsen, Orø
Tømrermester Claus Sørensen, Holbæk
Bedemand Heidi Ørskov, Holbæk

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.    

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære      generalforsamling - mod vederlag at lade sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant med     op til 2 % af sparekassens aktiekapital.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.  

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

7.a. Forslag fra bestyrelsen - vedtægtsændringer:

7.a.1 Ændring af pkt. 14.8 - korrektion af henvisning 
Henvisning til pkt. 12.4 i pkt. 14.8 foreslås ændret til henvisning til pkt. 12.5.

7.a.2 Ændring af pkt. 14.9 - afskaffelse af formandskab for repræsentantskabet
Det foreslås, at repræsentantskabet fremadrettet opererer uden formandskab.

7.a.3 Ændring af pkt. 14.10 - konsekvensændring af afskaffelse af formandskab for repræsentantskabet (forudsat pkt. 7.a.2 vedtages)
Formand for repræsentantskabet udgår af teksten i pkt. 14.10.

7.a.4 Ændring af pkt. 14.11 - konsekvensændring af afskaffelse af formandskab for repræsentantskabet (forudsat pkt. 7.a.2 vedtages)
Formand for repræsentantskabet udgår af teksten i pkt. 14.11.

7.a.5 Afskaffelse af pkt. 14.12 - udgår da overgangsordning for repræsentantskabet er tilendebragt
Overgangsordning for repræsentantskabet er tilendebragt ved den ordinære generalforsamling i 2018, hvorfor pkt. 14.12 foreslås afskaffet.

7.b Godkendelse af lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.

7.c Godkendelse af vederlag for 2018 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.

7.d Bemyndigelse til dirigenten.

8. Eventuelt.

Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7.a kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Sparekassens aktiekapital på nominelt 130.312.300 kr. er fordelt på 13.031.230 aktier a 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Der henvises i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 12.
Registreringsdatoen er torsdag den 1. marts. 2018 kl. 23.59.
Aktionærer der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest  fredag den 2. marts 2018 kl. 23.59.
Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via sparekassens hjemmeside www.spks.dk,  via VP Investor Services på www.vp.dk/gf  eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af sparekassens afdelinger.
VP Investor Services har lanceret et digitalt adgangskort. Derfor kan adgangskort udstedes som digitalt adgangskort, der medbringes på generalforsamlingen på smartphone eller i udskrevet stand. Ved bestilling skal aktionæren registrere sin e-mail adresse. Ønsker aktionæren ikke at modtage et digitalt adgangskort, vil adgangskort blive sendt med almindelig post. Sparekassen er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
På adgangskort vil være anført det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.
Skulle aktionæren glemme at medbringe sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme
På Sparekassen Sjælland-Fyns Investor Portal kan aktionærer via www.spks.dk afgive fuldmagt og brevstemme elektronisk ved anvendelse af NemID. Ønsker du ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan du hente blanketterne på www.spks.dk .
Den underskrevne blanket skal sendes til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300  København S, e-mail: vpinvestor@vp.dk.
Fuldmagten skal - uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev - være VP Investor Service A/S i hænde senest fredag den 2. marts 2018 kl. 23.59, og brevstemme skal være VP Investor Service A/S i hænde senest onsdag den 7. marts 2018 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
På sparekassens hjemmeside www.spks.dk findes fra fredag den 9. februar 2018 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2017, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag. Fra fredag den 9. februar 2018 kan oplysningerne tillige rekvireres i sparekassens afdelinger.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ir@spks.dk eller Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.

På bestyrelsens vegne

Thomas Kullegaard
Formand

HUG#2167727