Release details

2018-02-08 08:21 CET
 • Print
 • Share Share
dk

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S : Overskud før skat på 273,1 mio. kroner.

Selskabsmeddelelse nr. 1/2018                                   
Holbæk, den 8. februar 2018                                                                  

Overskud før skat på 273,1 mio. kroner - det bedste resultat nogensinde i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S   

Resultat før skat stiger meget tilfredsstillende med 20 % til 273,1 mio. kroner, hvilket forrenter primo egenkapitalen med 10,6 %. Resultatfremgangen skyldes stor kundetilgang, vækst i forretningsomfanget samt faldende nedskrivninger. 

De væsentligste resultater fra 2017

 • Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 10,6 % p.a.
 • Væksten i udlån kan opgøres til 11,5 %    
 • Forrentningsomfanget stiger 10,0 % og udgør i alt 34,4 mia. kroner
 • Nedskrivningerne falder til 33,4 mio. kroner, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2 %
 • Alle pejlemærker i Tilsynsdiamanten overholdes fortsat med stor margin
 • Kapitalprocenten opgøres til 16,3 %
 • Kundefremgangen kan opgøres til 7.304 nye kunder
 • Stærk likviditetsposition
 • Strategiplanen, "Nye veje" er igangsat, herunder fire finansielle målsætninger  
 • Arbejdet med aktieudvidelsen forløber planmæssigt - se særskilt selskabsmeddelelse herom  
 

 

Hoved- og nøgletal
1.000 kr.
 

 

Sparekassen Sjælland- Fyn A/S Koncernen

 
       
Resultatposter 2017 Indeks* 2016
       
Netto rente- og gebyrindtægter 999.175 103 972.639
Kursreguleringer 42.994 92 46.528
Andre driftsindtægter 31.051 131 23.723
Udgifter til personale og administration 691.393 107 643.802
Nedskrivninger på udlån m.v. 33.440 31 107.205
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  

2.618
 

113
 

2.309
Resultat før skat 273.148 120 228.213
Resultat efter skat

 
257.273 119 215.722
 

 

Balanceposter
 

 

31.12.2017
 

 

Indeks*
 

 

31.12.2016
       
Egenkapital 2.812.413 109 2.587.771
Udlån 11.680.562 112 10.474.059
Indlån 16.589.332 106 15.647.044
Indlån i puljeordninger 905.222 230 393.877
Indlån i alt 17.494.554 109 16.040.921
Balance 21.487.163 108 19.858.998
       
Samlet forretningsomfang 34.388.240 110 31.250.073
Kapitalgrundlag 2.767.203 112 2.469.398
       
Nøgletal 31.12.2017   31.12.2016
       
Antal medarbejdere (fuldtidsgennemsnit)** 585   552
       
Kapitalprocent 16,3   15,6
Kernekapitalprocent 14,0   12,9
Kapitaloverdækning i pct.-point 7,2   6,3
Periodens resultat pr. aktie (kr.) 15,5   12,3
Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 170,9   159,1
Børskurs, ultimo (kr.) 114,5   107,0
       
       

*Indeks 31.12.2017 i forhold til 31.12.2016
**Beskæftiget med pengeinstitutvirksomhed

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                  Thomas Kullegaard
Adm. direktør                                                     Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53850770
Investor Relations Manager Jan Justesen, tlf. 59481047

Administrerende direktør Lars Petersson

HUG#2167090